Dokument: Programové prohlášení nové koalice

Městu Cheb od listopadu roku 2018 vládne nová koalice v čele s jasným vítězem posledních voleb – VPM. Přečtěte si v oficiálním dokumentu, čeho chtějí chebské vládnoucí strany v příštích čtyřech letech dosáhnout.

Zástupci Volby pro město Cheb, Koalice pro Cheb, České pirátské strany a Hnutí 2018 zveřejňují programové prohlášení, z jehož znění bude vycházet činnost orgánů města Chebu ve volebním období 2018-22.

Prioritními cíli tohoto období je narušení letitých klientelistických vazeb, jež se kolem radnice vytvořily v předchozích letech, a zvýšení zájmu občanů o komunální politiku formou jejich participace na rozhodování orgánů města a dostupnosti informací o dění na radnici.

Jsme si vědomi, že město netvoří jen jeho infrastruktura, ale především lidé, kteří v něm žijí. Proto vedle údržby a investic do komunikací, škol či zeleně budeme podporovat zvýšení pocitu bezpečí a sounáležitosti obyvatel i jejich důvěry k vedení města.

Transparentní radnice, vstřícný úřad

Chceme občany více „vtáhnout“ do rozhodování o budoucnosti města a poskytnout jim k tomu dostatek informací. K tomu potřebujeme jejich důvěru, kterou chceme získat maximální otevřeností.

 • Členové vedení města zveřejní při nástupu do i při odchodu z funkce své podrobné majetkové poměry.
 • Starosta i místostarostové budou mít na webových stránkách radnice veřejně přístupný časový program, aby bylo pod veřejnou kontrolou, kdy a s kým jednají.
 • Budeme pokračovat v započaté tradici dne otevřených dveří na radnici, budeme i nadále zdarma umožňovat občanům města i jeho návštěvníkům prohlídky běžně nepřístupných budov vlastněných městem (Špalíček, Františkán, …).
 • Do orgánů městských nadací přednostně nominujeme respektované odborníky, nikoliv politiky.
 • Všemožně podpoříme participaci občanů (účast veřejnosti) na fungování města.
 • Zasadíme se o prohlubování procesu digitalizace, který by měl procházet napříč správou celého města; prohloubíme transparentnost hospodaření města.
 • Maximálně (organizačně, finančně i propagačně) podpoříme spontánní aktivity občanů.
 • Zjednodušíme a zrychlíme rozhodovací procesy na radnici.
  Prověříme smluvní vztahy města.

Klíčové investice

Kromě realizace několika konkrétních a potřebných větších akcí chceme dát přednost včasné a důkladné údržbě a modernizaci majetku města. Prioritu budou mít menší projekty, které pozitivně ovlivňují život Chebanů.

 • Postavíme přístavbu knihovny, aby sloužila nejen jako kulturní, ale i komunitní centrum, v případě nedostupnosti dotací i z prostředků městského rozpočtu.
 • V případě dotace ze SFDI či úspěšného prodeje pozemků v Průmyslovém parku 2 postavíme novou lávku na Švédský vrch.
 • Zvážíme možnosti vybudování plaveckého bazénu v nové lokalitě.
 • Připravíme a zahájíme realizaci zasíťování pozemků pro bydlení v bývalých kasárnách na Zlatém vrchu, připravíme k prodeji parcely pro rodinné domy v Hájích.
 • Dokončíme přípravu Průmyslového parku 2.
 • Rozšíření prostor ZUŠ chceme řešit formou přístavby současného objektu.
 • Z prostředků města vybudujeme bezpečné spojení Švédského vrchu a centra pod viadukty u Kauflandu, kde zřídíme nový chodník a cyklostezku; na ně naváže zmodernizovaná cesta až k ulici Železničářů.
 • Zateplíme 3. ZŠ.
 • Budeme pokračovat v rekonstrukci chebského hradu.
 • Revitalizujeme vnitrobloky Dlouhá – Hradební, Májová – Komenského a Cechovní – Mikulášská.
 • Dokončíme kompletní rekonstrukci Zemědělské, následovat budou dle momentální finanční situace a připravenosti projektů ulice Písečná, Kamenná, Havlíčkova, Wolkerova, Dukelská a Karlova.
 • Připravíme a v případě dostatku financí i realizujeme rekonstrukce ulic, zejména Na Návrší, Obrněné brigády (mezi Priorem a Komerční bankou), Komenského, Na Vyhlídce, Družstevní, Stavbařů, Balthasara Neumanna a Májová (u Normy).
 • Dokončíme opravu lávky z Dyleňské ulice do Hájů.
 • V areálu Lokomotivy dostavíme druhé fotbalové hřiště a dokončíme přístavbu sportovní haly.
 • Po etapách provedeme revitalizaci sídliště Spáleniště.
 • Zadáme zpracování návrhů na revitalizaci dolní části náměstí Krále Jiřího z Poděbrad tak, aby aspoň její část získala komornější a rozmanitější charakter; nejlepší návrhy posléze předložíme veřejnosti k diskusi.

Ekonomika, podnikání

Více pozornosti chceme věnovat rozvoji a podpoře drobného podnikání, hodláme zamezit dalšímu nárůstu počtu velkoskladů v průmyslových parcích kolem města.

 • Znovu přijmeme vyhlášku, která soustředí hazard výhradně na Svatý Kříž.
 • Budeme bránit dalšímu navyšování podnikatelských aktivit spjatých s potřebou nekvalifikované pracovní síly nad rámec místních nezaměstnaných (agenturní pracovníci) v průmyslových parcích.
 • Budeme se snažit zamezit dalšímu nárůstu kapacit ubytoven pro nekvalifikované dělníky; ubytovny zatížíme poplatkem a budeme v nich důsledně kontrolovat dodržování zákonných norem.
 • Pozemky v plánovaném novém Průmyslovém parku 2 (lokalita Ypsilonka – Dolní Dvory) prodáme pouze v případě, že zájemce o ně zajistí příchod strategického investora s vyšší přidanou hodnotou produkce a bude se podílet i na rozvoji samotného města.
 • Změníme zažité vztahy města a firem, v nichž má vlastnický podíl (Terea, CHEVAK); Cheb musí v těchto firmách vystupovat jako sebevědomý vlastník a garant zájmů svých obyvatel.
 • Prozkoumáme zájem prodejců a v případě pozitivní odezvy zrekonstruujeme městskou tržnici za Priorem tak, aby se stala centrem nákupu čerstvého zboží.

Životní prostředí ve městě, nakládání s odpady, čistota a vzhled města

Budeme se snažit zachovat přijatelné náklady za likvidaci odpadu pro občany města. Toho chceme dosáhnout především předcházením vzniku směsného komunálního odpadu.

 • Budeme usilovat o zrušení paušálního poplatku za odpad a jeho nahrazení systémem plateb, jenž zvýhodní obyvatele, kteří odpad třídí nebo ho produkují málo.
 • Zastavíme veškeré práce na přípravě výstavby spalovny na Švédském vrchu.
  Z rozpočtu města či dotačních titulů vylepšíme podmínky pro třídění odpadu.
 • Budeme důsledně postihovat znečišťování okolí popelnicových hnízd odkládáním objemného odpadu (nábytek, pneumatiky, …) mimo popelnice.
 • Provedeme důslednou deratizaci městských objektů a kanalizace.
 • Provedeme demolici bývalého kulturního domu na Zlatém vrchu.
 • Na části zatravněných pozemků budeme pokračovat v jejich úpravě do podoby blízké přirozeným loukám s květinami a motýly.
 • Na pěší zónu umístíme vodní prvek (fontánu, vodotrysk, …).

Sport, kultura, volný čas

Všem žadatelům zajistíme rovný přístup k dotacím z grantového systému města. Budeme se snažit zlepšit zázemí pro provozování sportovních i kulturních aktivit. Klubům a oddílům chceme poskytnout maximální servis týkající se údržby a správy sportovišť, aby se mohly soustředit na samotnou sportovní činnost.

 • Navýšíme finance v systému podpory aktivit, z něhož se financuje celoroční činnost i jednorázové akce v oblasti sportu, kultury a sociální; zvážíme další úpravy SPA podporující volnočasové aktivity mládeže a transparentnost dotací.
 • Zřídíme správu sportovišť jako příspěvkovou organizaci města; nalezneme cesty k narovnání rozdílných forem užívání jednotlivých sportovišť.
 • Vybudujeme nový skatepark, ideálně i s pumptrackovou dráhou; podpoříme výstavbu singltrekové dráhy.
 • Dokončíme rekonstrukci areálu Lokomotivy, dobudujeme atletický stadion na levém břehu Ohře, zmodernizujeme střelnici na Myslivně, pokusíme se zlepšit zázemí pro dosud opomíjené sporty (stolní tenis, gymnastika, cyklistika).
 • Propojíme stávající roztříštěnou síť cyklostezek chybějícími úseky; budeme pracovat na dobudování úseků, které umožní spojení okrajových částí Chebu s centrem.
 • Vytvoříme zázemí pro vznik útulku pro kočky, nadále budeme podporovat útulek pro psy v Horní Hraničné.
 • Opravíme a zmodernizujeme technické zázemí divadla včetně Divadelního klubu „Déčko“.
 • Podpoříme fungování kina Art a využití sálu bývalého KASS.

Sociální politika a bydlení

Soustředíme se na zlepšení života seniorů, a to především osaměle žijících.

Vytvoříme podmínky pro další výstavbu bytových i rodinných domů.

 • Město bude proplácet hodnotu ročního kupónu na MHD seniorům od 65 let.
 • Zajistíme vznik denního stacionáře pro seniory, kde budou senioři moci aktivně trávit část dne a o ně pečující osoby si budou moci zařídit jiné záležitosti.
 • Budeme usilovat o rozšíření působnosti vyhlášky omezující doplatky na bydlení ve vyloučených lokalitách z jediného domu v Hálkově ulici na rozsáhlejší oblast.
 • Zajistíme koordinaci úsilí policie, celní stráže i sociálního odboru při potírání výroby, distribuce a užívání drog.
 • Novou zástavbu (obytnou, výrobní i služby) budeme přednostně lokalizovat do míst již dříve zastavěných (proluky, zbořeniště), budeme bránit dalším změnám územního plánu vedoucím k záboru zeleně a zemědělské půdy pro tyto účely.
 • Budeme podporovat hospicovou činnost.
 • Budeme obhajovat zájmy obyvatel Chebu v rámci krajské koncepce sociální péče; zasadíme se o zachování kapacit služeb pro seniory a preferování služeb, které seniorům umožní zůstat v domácím prostředí.
 • V nejkratším možném termínu dořešíme oddělení denního stacionáře a domova pro osoby se zdravotním postižením v rámci stacionáře Mája.
 • Zmapujeme a zajistíme služby pro osoby se zdravotním postižením starší 18 let.
 • Podpoříme bezplatné právní a ekonomické poradenství pro občany města.
 • Podpoříme služby, které řeší otázku bezdomovectví (nízkoprahové denní centrum, noclehárna, azylový dům).

Bezpečnost a ochrana obyvatel, veřejný pořádek

Posílení pocitu bezpečí a čistota města pro nás budou mít nejvyšší prioritu. Hodláme důsledně postihovat drobné přestupky, které obě výše uvedené skutečnosti narušují.

 • Dokončíme kompletní rekonstrukci kamerového systému a budeme ho průběžně modernizovat.
 • Hlavním úkolem strážníků městské policie bude pěší hlídková činnost v kombinaci s mobilní hlídkou se zaměřením na bezpečnost v nočních hodinách v problémových oblastech; v případě potřeby najmeme bezpečnostní agenturu pro pochůzkovou činnost v uvedených lokalitách.
 • Po doplnění počtu strážníků a ve spolupráci s PČR zvážíme provedení rajonizace.
 • Městská policie bude aktivně využívat fotopasti k odhalování drobné kriminality a přestupků.
 • Maximálně vyjdeme vstříc drážním hasičům i dobrovolným hasičům z Hájů při budování nových základen.
 • Budeme podněcovat (i přeshraniční) spolupráci PČR, MP, sociálního odboru, ČOI a celní správy při potírání drogové kriminality a nelegálního prodeje padělků a pyrotechniky; budeme žádat, aby tyto kontroly neprobíhaly nárazově, ale aby byly tržnice a místa prodeje pod stálým dohledem zmíněných orgánů.

Školství a zdravotnictví

Naší prioritou je udržet kvalitu a dostupnost vzdělávacích i zdravotních služeb pro občany města. Klíčem je především personální zajištění chodu těchto institucí.

 • Nebudeme rušit žádnou ZŠ, početně slabších ročníků využijeme ke snížení počtu dětí ve třídách a zkvalitnění výuky.
 • Podpoříme zlepšení materiálních podmínek školských zařízení bez ohledu na jejich zřizovatele; rozšíříme otevírací dobu dopravního hřiště.
 • Podpoříme činnost DDM Sova, dobudujeme a vybavíme jeho nové přírodovědné centrum.
 • V případě zájmu rodičů vytvoříme podmínky pro prodloužení provozní doby mateřských škol; prověříme zájem rodičů o vznik jeslí.
 • Na ZŠ i MŠ zavedeme elektronické zápisy, které rodičům budoucích žáků umožní vyplnit formulář přes internet a objednat se na konkrétní čas k pohovoru u zápisu.
 • Vytvoříme komplexní program na motivaci k získání nových stomatologů, praktických i odborných lékařů (příspěvek na vybavení ordinace, snížení nájmů pro ordinace v městských prostorách, zprostředkování ubytování).
 • Finančně podpoříme modernizaci vybavení nemocnice; pokusíme se prosadit založení dialyzační ambulance.
 • Položíme nový povrch venkovního hřiště na 1. ZŠ a 5. ZŠ.

Doprava, komunikace

Zajistíme rekonstrukci zanedbaných komunikací, zpracujeme komplexní řešení systému parkování v centru i na okrajích města. Na jeho základě upravíme stávající parkovací systém. Zlepšíme podmínky fungování MHD.

 • Na základě detailní koncepce parkování přehodnotíme a upravíme stávající parkovací systém tak, aby byl jednodušší a pro Chebany i návštěvníky města srozumitelnější.
 • Zvážíme výstavbu mostu mezi Zlatým vrchem a Truhlářskou ulicí.
 • Rozšíříme možnosti parkování v historickém centru.
 • Pro snížení rychlosti vozidel v nebezpečných místech umístíme pronajaté radary, které samy vyhodnotí a nahlásí překročení povolené rychlosti.
 • Vybereme nového provozovatele MHD s novým a kvalitním vozovým parkem.
 • Budeme usilovat o zavedení linky MHD na náměstí zajišťovanou mikrobusem, okrajové části města budeme mimo špičku obsluhovat formou BAXI (autobus na zavolání), což místním umožní častější spojení s Chebem a městu úsporu nákladů.
 • Se SŽDC budeme koordinovat rekonstrukci budovy chebského vlakového nádraží tak, aby se stala moderní vstupní branou do města.
 • Dobudováním sítě cyklostezek a jejich dovedením na náměstí chceme udělat z cyklistické dopravy plnohodnotnou součást dopravního systému města a částečně tak snížit individuální automobilovou dopravu v centru.
 • Do města vneseme prvky SMART City.

Okrajové části města

Vyvineme maximální úsilí ke zlepšení života v okrajových částech města, jež jsou dlouhodobě podfinancovány a investičně zanedbány.

 • Doprojektujeme a následně dle finančních možností provedeme odkanalizování a čištění odpadních vod ze Střížova, Podhradu, Hradiště, Tršnic, Starého Hrozňatova, Svatého Kříže a obou břehů přehrady Skalka s důrazem na chatové osady.
 • V Klestu zkulturníme prostor kolem autobusových zastávek.
 • Ve Slapanech vybudujeme novou autobusovou zastávku a opravíme most přes Odravu.
 • Ve Starém Hrozňatově zajistíme opravu sesouvající se cesty pod hradem a cesty do Nového Hrozňatova.
 • Zrekonstruujeme komunikaci do Cetnova.
 • Budeme vyvíjet tlak na KSÚS, aby zrekonstruovala Tršnickou ulici v Hradišti.
 • Velkoplošně opravíme komunikace v Bříze.
 • Opravíme a rozšíříme komunikace v lokalitě Podhrad – U Rybníčku.
 • Dokončíme spojení Komorního Dvora s Chebem a Fr. Lázněmi cyklostezkou.

Zdroj: web města Cheb

Přečtěte si také koaliční smlouvu.