Vysvědčení pro chebské školy: Distanční výuku zvládly na dvojku

Už přes měsíc jsou školy zavřené a děti se učí z domovů. Školy v Chebu si za tuto dobu vysloužily od rodičů chvalitebnou. Vyplývá to z šetření Chebského infa, ve kterém se sešlo přes 130 anonymně vyplněných dotazníků.

Na Facebooku jsme vyzvali rodiče chebských žáků, aby ohodnotili, jak u nich ve škole probíhá distanční výuka. Kromě jiného školy dostávaly známky jako jejich žáci, tedy od jedničky do pětky. Průměrné hodnocení chebských škol dělá 2,25.

Rodiče v dotazníku hodnotili i přímo učitele a ti dopadli o něco lépe. Jejich průměrná známka byla čistší dvojka – konkrétně 2,06.

Slovní hodnocení pak ukázalo, že i v rámci jednotlivých škol existují velké rozdíly v přístupu jednotlivých učitelů.

Obecně se dá shrnout, že rodiče oceňují, když jsou učitelé s dětmi v pravidelném kontaktu, když probíhá online videovýuka přes programy jako jsou Microsoft Teams, Google Meet nebo Zoom. Nespokojenost naopak panuje v případě, kdy učitelé jen posílají úkoly k vypracování.

Dobře to ilustruje jeden z komentářů od rodiče z 1. základní školy: „Uvítala bych u druháčků i online výuku, ne jen nutnost chodit pro pracovní listy do školy, jelikož je paní učitelka ani nenaskenuje. Mé ostatní děti chodí do vyšších tříd na 1. ZŠ a u nich probíhá online výuka i zasílání úkolů na email a školní systém Edupage, tudíž distanční výuka naprosto v pořádku. Pouze paní učitelka druhé třídy online výuku ani zasílání zadání na email či školní systém Edupage nevyužívá a nepoužívá, což mi nepřijde v pořádku.“

Jakou průměrnou známku si vysloužily jednotlivé školy?

Průměrné známky podle škol. Sběr dat probíhal v týdnu od 2. do 8. listopadu.

Tématem jsme se začali zabývat poté, co jsme se dozvěděli o stížnostech rodičů konkrétně na distanční výuku na 4. základní škole. Výuku přes videohovory tam zavedli teprve od začátku listopadu poté, co si rodiče stěžovali u vedení školy. Čtyřka i proto získala ještě spolu s 1. základní školou nejhorší průměrnou známku, a sice trojku.

Proč na čtyřce začala online výuka až takto pozdě?

„Důvodů je víc. Hlavní byl, že jsme neměli dostatečné množství výpočetní techniky pro učitele. Čekali jsme až nám pošlou slíbené finanční prostředky na pořízení notebooků pro pedagogy z ministerstva školství. Kraj je potom následně přeposlal v polovině října. Po obdržení financí na nákup počítačové techniky jsme rychle dělali poptávkové řízení na dodavatele,“ odpovídá Miroslav Kříž, ředitel 4. základní školy. Celkem škola pro učitele nakoupila 36 notebooků.

Nejlepší hodnocení na hraně výborné a chvalitebné si vysloužily Svobodná chebská škola a 5. základní škola. Proč? Obě školy s výukou přes video začaly brzy a videovýuka u nich probíhá každý den. Rodiče, kteří jsou s dětmi doma, tak mají každé dopoledne čas na práci nebo na jinou činnost.

Na dalších školách výuka přes video častěji probíhá jen v některých dnech v týdnu. Například na 1. základní škole, které vyšlo nejhorší hodnocení, probíhá podle ředitele Miroslava Janouška přes takzvané synchronní vyučování, tedy přes živé videovysílání, na 1. stupni polovina výuky a na 2. stupni 40 % výuky.

„Oproti vládě a dalším optimistům si nemyslím, že distanční způsob na základních školách jde efektivně zrealizovat takřka ze dne na den. Dle mého se jedná o minimálně půlroční, spíš delší intenzivní práci techniků, právníků, pedagogů a dalších,“ říká Pavel Černý, ředitel 3. základní školy.

Rodičů jsem se ptali i na to, jak často u nich na škole probíhá přímá výuka přes videohovor. Graf ukazuje výsledek.

Účast na distanční výuce je podle ředitelů škol vysoká. „Mimo dosah distančního studia zůstává proti jaru poměrně nízké procento žáků, jde zhruba o 15 žáků z 350,“ říká Černý. „Pravidelnou online výuku nyní pravidelně využívá 100 % učitelů a 95 % žáků,“ říká Kříž.

„Stále však máme 5 % dětí, které nemá dostatečné vybavení, připojení a především nedostatečné schopnosti zvládnout samostatně doma distanční výuku,“ upozorňuje Štěpánka Dostálová, ředitelka 6. základní školy.

Některé školy také mají připravené vybavení pro děti, které doma nemají internet či počítač pro online výuku. „Zapůjčeno bylo celkem 14 tabletů, aktuální zájem byl uspokojen, dalších 10 je připraveno pro další zájemce, momentálně řešíme spíše datové připojení žáků z domova prostřednictvím nabídky T-Mobilu. Pro 14 žáků zajišťujeme nové SIM,“ říká Černý.

Průměrné známky škol odděleně pro 1. a 2. stupeň.

Komentáře rodičů

Vybrali jsem nejzajímavější zkušenosti, které rodiče chebských školáků v dotazníku nasdíleli. Na každé škole se najdou pochvalné příspěvky i výčitky. Rodiče si nejčastěji stěžují na přístup některých učitelů, kteří by podle nich mohli online výuce věnovat více času. Další učitelé jsou ale rodičemi zase chváleni.

1. ZŠ:

– Super.

– Online výuka prostřednictvím kamery probíhá pouze u jednoho předmětu + třidnické hodiny. Ostatní učitelé nejeví zájem!

– Velice chválíme snahu a vlastní iniciativu paní třídní učitelky! Příprava ze strany vedení školy je katastrofální. Forma distanční výuky přes Edupage = rozdávání úkolů a tlak na rodiče. Chybí při dnešních technických možnostech jednotné celostátní řešení on-line výuky!

2. ZŠ:

– Naši dcerku moc baví, ona i my jsme z online výuky nadšení. Paní učitelka Mičanová je úžasná učitelka s obrovským srdcem a má pochopení nejen pro žáky, ale i pro nás, rodiče.

– Výuka jen některých předmětů, například druhý jazyk, Němčina není, což zrovna u jazyků není ideální.

3. ZŠ:

– Všechno je v rámci možností v pořádku. Děti chodí jednou týdně odevzdávat úkoly do školy.

– Syn chodí do 8. třídy a bohužel ne všichni učitelé se zúčastňují online výuky.

4. ZŠ:

– Je to velmi složité a komplikované. Dítěti často něco uteče, protože se v tom systému nevyzná. Učitelé zadávají poznámky a úkoly pokaždé jinam.

– Na 4. ZŠ začala online výuka teprve 3. 11., prozatím jsou malé zkušenosti, děti si zvykají, je to velký skok, alespoň je ale nějaký domácí režim. Syna to baví víc než samostatné vypracovávání úkolu se samostudiem, v 5.třídě je již učivo náročnější. Těší se na spolužáky alespoň virtuálně. Program MS Teams nám bude asi vyhovovat, až si osvojíme všechny funkce. Samozřejmě je problém, když je v rodině jeden počítač, je víc dětí a rodič navíc pracuje z domova, museli jsme si zapůjčit další dva notebooky.

– Raději bych, aby děti měli více hodin.

– S distanční výukou nejsme já ani syn vůbec spokojeni. Každá učitelka vyžaduje poslání úkolů jiným způsobem a na některé předměty nemá výuku vůbec.

– Paní učitelka Zálešáková super.

5. ZŠ

– Touto cestou bych chtěla vedení školy poděkovat za perfektně připravenou nouzovou výuku.

– Kantorka na prvouku má dojem, že dětem do hlavy našlape vše, co potřebuje za dvacet minut. Děti nestíhají opisovat zápisky předešlé látky a zároveň poslouchat další látku.

6. ZŠ

– Některé učitelky jsou na to lépe připraveny a některé méně, záleží zřejmě na tom, jak umí s PC. U malých dětí je to těžší. Ukazují například ve videu svoje domácí zvířátka atd. Určitě to není dobrý a plnohodnotný způsob výuky.

Svobodná chebská škola

– Oproti první vlně oceňuji, že se učitelé sjednotili a výuka probíhá na jednotné platformě.

– Výuka je poněkud náročná, učitelé jsou skvěle připraveni, ale jako žák se nedokážu přes obrazovku soustředit na jejich výklad. Také mě každý den bolí hlava z často 7 hodin denně u počítače. Mnohem více se tedy naučím přes úkoly, které nám zadají k vypracování, než z on-line hodin.

– Výuka je obden ve skupině po 6. Pro malé děti optimální.

Gymnázium Cheb

– V maturitním ročníku by neměli učitelé zahlcovat studenty nematuritními předměty, ale více se soustředit na maturitní přípravu.

– Většina učitelů se snaží a s dětmi při videovýuce pracují. Někteří učitelé však dětem pouze zadají domácí práci a po několika minutách výuku ukončí.

Co říkají ředitelé?

Zeptali jsme se ředitelů chebských škol, jak u nich distanční výuka probíhá. Zde je výběr toho nejzajímavějšího, co nám řekli.

Miroslav Janoušek, 1. ZŠ Cheb

Škola pro komunikaci se žáky a rodiči používá informační systém Edupage, který má přívětivé prostředí pro komunikaci. Učitelé při distanční výuce postupují dle metodického doporučení pro vzdělávání distančním způsobem a dle principů a zásad úspěšného vzdělávání na dálku, které vydalo MŠMT, jako metodický manuál pro školy. V tomto materiálu není stanoven podíl asynchronní a synchronní výuky v každé škole. Synchronně vyučujeme na 1. stupni polovinu výuky a na 2. stupni 40 % výuky. Týká se to hlavních předmětů – český jazyk, matematiku a cizí jazyk.

Na 1.stupni využíváme pro synchronní výuku systém Zoom. Na 2.stupni využíváme pro synchronní výuku systém Teams.

Bohumil Jecha, 2. ZŠ Cheb

Ve všech třídách 1. i 2. stupně probíhá on-line výuka. Výuka probíhá podle rozvrhu. První stupeň si připravily třídní učitelky, na druhém stupni byl vytvořen vedením školy a umístěn na stránky školy.

Na jaře probíhala tato výuka v několika případech, na podzim probíhá po uzavření škol ve všech třídách.

1. stupeň :

– využíváme tři možnosti on-line výuky: Google (Gmail), WhatsApp, aplikace Škola v pyžamu. Použití vychází z možností dětí (jejich rodičů) na připojení. Podle toho jsou děti v některých třídách rozděleny do skupin

– všechny děti plní distanční výuku. Ty, které nejsou připojeny k videovýuce si docházejí do školy pro úkoly v písemné formě – 20 žáků

– zatím nemáme pro děti počítače, ale každým dnem očekáváme dodávku notebooků pro učitele a potom bude možné tuto situaci řešit

Pavel Černý, 3. ZŠ Cheb

Povinná videovýuka není u 1. stupně, hrubý odhad je, že videovýuku má 70 % tříd na naší škole. Videohovory přes Google Meet jsou zadány pro 2. stupeň, na 1. stupni je to individuálně dle domluvené platformy třídního učitele se zákonným zástupcem. Výuka přes video probíhá minimálně jednou týdně.

Mimo dosah distančního studia zůstává proti jaru poměrně nízké procento žáků, jde zhruba o 15 žáků z 350.

Zapůjčeno bylo celkem 14 tabletů, aktuální zájem byl uspokojen, dalších 10 je připraveno pro další zájemce, momentálně řešíme spíše datové připojení žáků z domova prostřednictvím nabídky T-mobilu. Pro 14 žáků zajišťujeme nové SIM.

Má poznámka na závěr: Oproti vládě a dalším optimistům si nemyslím, že distanční způsob na základních školách jde efektivně zrealizovat takřka ze dne na den. Dle mého se jedná o minimálně půlroční, spíš delší intenzivní práci techniků, právníků, pedagogů a dalších.

Miroslav Kříž, 4. ZŠ Cheb

Pokyny k distanční výuce byly učitelům vydány. V zásadě platí přesně dodržovat metodické pokyny MŠMT k vedení distanční výuky, vydané dne 23. 9. 2020. V kapitole 4 jsou přesně stanovené možné formy distančního vzdělávání. Distanční vzdělávání může probíhat formou on-line nebo off-line. Škola musí přizpůsobit výuku individuálním podmínkám jednotlivých žáků, ale také personálním a technickým možnostem školy. O konkrétních pravidlech organizace výuky rozhoduje ředitel školy.

Učitelé i žáci naší školy mají v současnosti velmi dobré podmínky pro výuku on-line. Byly zakoupeny nové notebooky pro pedagogy, každý učitel má svůj vlastní, žáci mají k dispozici 40 kusů nových tabletů, které si mohou zapůjčit (podmínkou je, že mají doma možnost připojení k internetu). Zájem o zapůjčení zatím projevili 4 žáci.

Ve spolupráci s městem, firmou Qant a Autocont byl zpřístupněn systém Microsoft Teams, ve kterém můžou všichni učitelé i žáci školy pracovat, v rámci informatiky byli žáci školy (5. až 9. třída) proškolení s prací v Teamsu. Pro učitele bylo zorganizováno dvoudenní školení na vedení výuky v Teamsu.

Program Teams byl vybrán z důvodu bezplatnosti nejen po dobu nouzového stavu, ale po dobu celé školní docházky žáka. Dále je používán velkým množstvím firem, znalost jeho používání žáci uplatní v reálném životě, rovněž řada rodičů jej ovládá a může tak pomoci svým dětem (především u malých žáků).

Pravidelná on-line výuka probíhá od 2. 11. V současné době ji pravidelně využívá 100 % učitelů a 95 % žáků. Videohovory na prvním stupni probíhají průměrně třikrát až čtyřikrát týdně, jednu až dvě hodiny, na druhém stupni má každá třída videohovor každý den 1 až 2 hodiny. On-line výuku synchronní využívají především učitelé cizích jazyků, matematiky a třídní učitelé ke komunikaci se svými žáky.

Ostatní učitelé používají také výuku on-line, ale asynchronní (žáci pracují také v Teamsu, v jimi zvoleném čase, vlastním tempem, na zadaných úkolech. On line se nepotkávají).

Pokyny k výuce dostávají rodiče také mailem, telefonem nebo přes webové stránky školy. Záleží na individuální domluvě mezi třídním učitelem a zákonným zástupcem (takhle komunikují především rodiče žáků 1. až 4. tříd).

Proč k zavedení on-line výuky došlo až od listopadu?

Těch důvodů je trochu víc. Hlavní důvod ale byl, že jsme neměli dostatečné množství výpočetní techniky pro učitele. Čekali jsme až nám pošlou slíbené finanční prostředky na pořízení notebooků pro pedagogy z MŠMT. Kraj je potom následně přeposlal v polovině října. Po obdržení financí na nákup počítačové techniky jsme rychle dělali poptávkové řízení na dodavatele. (celkem jsme nakoupili 36ks notebooků). Současně jsme připravovali aplikaci Teams. Museli jsme čekat na souhlas Microsoftu s bezplatným používáním tohoto softwaru, zřizovatel musel dát potvrzení, že jsme škola, dále na souhlas města se vstupem do sítě, přidělení přístupových údajů pro žáky i pedagogy a dále na zaškolení pedagogů pro práci s touto aplikací. Jinak my jsme až do podzimních prázdnin současně učili i prezenčně, výuka ostatních žáků probíhala od začátku on-line, ale pouze asynchronně. Nebyly realizovány pouze videohovory.

Lenka Malkovská, ředitelka Svobodné chebské školy

Online výuku provádíme denně podle rozvrhu. Na prvním stupni si kolegyně dělí děti do menších a výkonnostních skupin a učí denně. Na jaře jsme učili též formou videokonferencí a pomocí samostatných prací. Lépe se osvědčuje dle rozvrhu. Je přijatelnější pro všechny zúčastněné. Děti jsou vybaveny vyhovující technikou. Učitelům též bylo renovováno vybavení pro učitele. Přestože prezenční výuka je optimálnější, učitelé se zorientovali velmi rychle a efektivnosti jejich výuku svědčí výstupy v uzlových bodech (maturanti, 5.třídy a 9.třídy).Výkony všech byly vysoce nadstandardní v konkurenci s ostatními základními a středními školami.

Autoři: Jiří Hovorka, Pavel Skalický; zdroj úvodní fotky: Pixabay.com

Nemáte dost?


Jsme rádi, že nás čtete. Pokud byste chtěli naši práci ocenit, budeme rádi, když jakoukoli částkou podpoříte činnost Hospice Sv. Jiří. Doporučujeme stát se přítelem hospice a přispívat pravidelně. Děkujeme za vaši podporu.