Odpady se budou svážet méně často. Město už ví, jak naučí lidi třídit

Více popelnic na tříděný odpad, méně na směsný. Nové popelnice dostanou i majitelé rodinných domů, kterým budou popeláři odvážet směsný odpad už jen jednou za dva týdny. Projděte si, jak se svozový systém během příštího roku změní.

Vedení města už rozhodlo, jak změní svoz odpadu v Chebu, aby byl efektivnější. Na základě doporučení od odboru správy majetku a městské společnosti Chetes o tom rozhodla městská rada (materiál k tomu začíná na straně 417, rozhodnutí rady je na stranách 11 a 12).

V průběhu roku 2020 město zvýší dostupnost popelnic na tříděný odpad. „Z renomovaných studií jednoznačně vyplývá, že míra třídění se zvyšuje s komfortem, který systém nabízí. Zásadním motivem obyvatelstva pro třídění využitelných odpadů je donášková vzdálenost,“ uvedli úředníci v důvodové zprávě k jednání městské rady.

Materiál neuvádí, kolik popelnic ve městě přibude a kde konkrétně to bude. Řádově půjde o desítky. “Musíme zvýšit počet takzvaných hnízd s popelnicemi na tříděný odpad zhruba o padesát, abychom se dostali alespoň na celorepublikový průměr. Nyní máme v Chebu 186 těchto hnízd, měli bychom se dostat přes 220,” řekl v rozhovoru s Chebským infem už dříve radní Karel Tyrpekl.

Naopak město postupně začne snižovat počet popelnic na směsný odpad, případně sníží frekvenci jejich svozu. „Snížení frekvence svozu zbytkového odpadu je zpočátku vnímáno obyvateli negativně, ale je nutné pro finanční udržitelnost a efektivnost opatření a přispívá k vyšší míře třídění odpadu,“ uvedli dále úředníci.

Málo třídíme, více platíme

Změní se i systém svozu odpadu od rodinných domů. Jejich obyvatelé budou také nucení více třídit, když se frekvence svozu směsného odpadu sníží z jednou za týden na jednou za čtrnáct dnů. Lidé v rodinných domech nově dostanou k dispozici malé popelnice i na papír a plast.

Dobrým tříděním si tak mají do budoucna lidé ve městě zajistit, že nebudou mít přeplněné popelnice na směsný odpad. Tímto principem chce město dotlačit lidi k většímu třídění, které je výhodnější pro městskou kasu a následně i pro peněženky občanů. Když totiž náklady na odpady městu neporostou, nebude tlak na zvyšování poplatku. Ten dnes činí 700 korun na osobu a rok.

Chebané nyní málo třídí a produkují hodně směsného odpadu. Toto tvrzení platí při srovnání s celorepublikovým průměrem, ale i při srovnání se srovnatelně velkými městy. Poplatek za odpady je pak v Chebu logicky vyšší než v dalších městech. Psali jsme o tom v textu Srovnání: Za odpad platíme více, protože málo třídíme, ukazují data z 10 podobně velkých měst.

Srovnání deseti podobně velkých měst ukazuje, že v Chebu vzniká nadprůměrné množství odpadů, který je podprůměrně roztříděn. Čtěte podrobnosti.

Vedení města o chystaných změnách bude veřejnost informovat od podzimu v kampani, jejíž součástí bude například speciální informační web ale i komunikaci s lidmi přímo v terénu. Radnice v kampani bude vysvětlovat i to, proč (alespoň zatím) nezavede v programovém prohlášení slíbený PAYT systém, se kterým by platili méně ti, kdo více třídí.

Nakládání s odpady je jedním z velkých témat současné vládnoucí koalice, která už rozhodla o zrušení projektu spalovny na Švédském vrchu a rozhodla také o zachování výše poplatku za odpad za jednoho občana ve výši 700 korun za rok. Odpady město každý rok vyjdou téměř na 40 milionů korun, což je například zhruba dvakrát tolik, než kolik město zaplatí za letošní rekonstrukci Písečné ulice.


Jak konkrétně se svoz odpadů od příštího roku změní, vysvětlují následující odstavce ze zprávy, kterou pro jednání městské rady připravil odbor správy majetku.

Rodinné domy

Ve vybraných lokalitách se zástavbou typu rodinných domů dostanou občané možnost rozšířit současný systém sběru zbytkového odpadu (černá nádoba) a biologického odpadu ze zahrad (hnědá nádoba) o další nádobu na papír (modrá) a plast (žlutá). Jako motivační opatření na podporu zvýšené potřeby třídění bude v těchto lokalitách plošně (tedy i pro nemovitosti, které se nezapojí do projektu) prodloužen interval svozu zbytkového odpadu z jedenkrát týdně na jedenkrát za dva týdny. Stávající veřejně přístupné nádoby na třídění papíru, plastů a skla zůstanou ponechány a budou sloužit občanům, kteří mají nádoby ve vyhovující donáškové vzdálenosti, nebo nemají možnost či prostory k přistavení dalších dvou nádob k jejich nemovitostem. Intervaly odvozu odpadu budou následující: zbytkový odpad jedenkrát za 2 týdny, papír jedenkrát měsíčně, plasty jedenkrát za 2 týdny, BIO jedenkrát týdně v období březen až listopad.

Vzhledem k nutnosti změn svozových tras, provádění kontaktní kampaně a rozvozu velkého množství nádob je nutné postupné zavádění změn po etapách. Území města Cheb bude rozděleno do 4 etap (viz mapa pod tímto odstavcem), kde proběhne postupné zavádění nového systému dle harmonogramu (ten najdete pod textem).

Mapa: Rozdělení města na etapy pro změnu svozu odpadů
Mapa: Rozdělení města na etapy pro změnu svozu odpadů; Zdroj: důvodová zpráva

Sídliště, bytové domy a rekreační oblasti

Postupné zahušťování veřejné sběrné sítě na tříděný odpad dle síťové analýzy a současně vyhodnocování naplněnosti nádob na směsný komunální odpad se snižováním objemu nádob, případně upravením frekvence svozu. Základním cílem je umístit nádoby na tříděný odpad stejně daleko jako nádoby na směsný odpad.

Kdy ke změnám dojde?

Podrobně to ukazuje následující tabulka z materiálů, které k jednání dostala městská rada.

Harmonogram: jak a kdy ke změně svozu dojde
Harmonogram: jak a kdy ke změně svozu dojde; Zdroj: důvodová zpráva

Bude PAYT?

Vzhledem k tomu, že většina obyvatel města Cheb žije v bytových domech a na sídlištích, kde je velice problematické adresně svážet odpad, nejsou PAYT systémy vhodné, účinné a finančně únosné. Nějakou formu finanční motivace lze zvažovat až po dobudování plně funkčního a komfortního systému pro předání roztříděných odpadů jako další krok po vyčerpání potenciálu donáškového a odvozového sběru.

Vysvětlující kampaň

Stěžejní pro úspěch celého projektu je adresná vysvětlovací kampaň. Je nutné mít kvalitně připravený materiál, který vysvětlí celou problematiku. Ze zkušeností při zavádění těchto projektů je vhodné mít svoje webové stránky, kde se veřejnost dozví vše o třídění odpadů ve městě. Dále vysvětlující videa celé cesty chebského odpadu od stanoviště odpadu až na skládku a třídící linky a adresný kalendář svozu vztažený ke konkrétní adrese s možností zasílání reklamací svozu, objednávek na nové či poškozené nádoby apod.

Tento web by po konzultaci s odborem informatiky MěÚ Cheb bylo vhodné vytvořit externě mimo městský web, kde by byl uveden odkaz na tyto stránky. Z hlediska vyřizování žádostí a průběžných aktualizací ke svozu by web zřídil a editoval Chetes.

To vše je vhodné doplnit adresnou kontaktní kampaní přímo v území, na kterém bude nový způsob svozu zaveden. Pro tento druh kampaně bude nutné zřídit tým, který bude umět prezentovat a vysvětlovat navržený systém svozu.

Podrobně o odpadech na Chebském infu: